Mount những file *.iso, đăng nhập như root hoặc sử dựng sudo, và thực thi dòng lệnh sau:

mount -t iso9660 -o loop,user "tên file iso".iso /"thư mục để mount file iso lên"
Đối với file *.bin bạn có thể sử dụng cdmenu để chuyển đổi file *.bin thành file *.iso

Đối với file *.mdf bạn có thể sử dụng mdf2iso để chuyển đổi file *.mdf/*.mds thành file *.iso, hoặc bạn có thể mount file *.mdf với dòng lệnh sau:

mount "tên file mdf".mdf /"thư mục để mount file mdf lên" -o loop=/dev/loop0
Đối với file *.nrg bạn có thể dử dụng nrg2iso để chuyển đồi file *.nrg thành file *.iso, hoặc bạn có thể mount file *.nrg với dòng lệnh sau:

mount -o loop,offset=307200 "tên file nrg".nrg /"thư mục để mount file nrg lên"
Đối với file *.img bạn có thể sử dụng ccd2iso để chuyển đổi *.img thành file *.iso

Nguồn: Tạp chí vnlinux