Excel - Chuyển số thành chữ

Đây là bài viết Excel - Chuyển số thành chữ trong box Office, một box của chuyên mục Thủ Thuật; Công thức chuyển số thành chữ trong Excel Bước 1: Mở một workbook, chọn Tool >, Macro >, Visual Basic ...

kết quả từ 1 tới 10 trên 10
 1. CfowIII - 18-09-2006 03:45 PM
  Công thức chuyển số thành chữ trong Excel

  Bước 1:

  Mở một workbook, chọn Tool >, Macro >, Visual Basic Editor ->,Insert ->,Modules

  ,

  Bước 2:

  Copy và Paste toàn bộ phần code sau vào cửa sổ Modules:

  Public Function VND(BaoNhieu)

  Dim KetQua, SoTien, Nhom, Chu, Dich, S1, S2, S3 As String

  Dim I, J, Vitri As Byte, S As Double

  Dim Hang, Doc, Dem

  ,

  If BaoNhieu = 0 Then

  KetQua = "Khäng âäöng"

  Else

  If Abs(BaoNhieu) >,= 1E+15 Then

  KetQua = " Säú låïn quaï ???"

  Else

  If BaoNhieu <, 0 Then

  KetQua = "Træì" &, Space(1)

  Else

  KetQua = Space(0)

  End If

  ,

  SoTien = Format(Abs(BaoNhieu), "##############0.00")

  SoTien = Right(Space(15) &, SoTien, 18)

  Hang = Array("None", "tràm", "mæåi", "gç âoï")

  Doc = Array("None", "ngaìn tyí", "tyí", "triãûu", "ngaìn", "âäöng", "xu")

  Dem = Array("None", "mäüt", "hai", "ba", "bäún", "nàm", "saïu", "baíy", "taïm", "chên")

  ,

  For I = 1 To 6

  Nhom = Mid(SoTien, I * 3 - 2, 3)

  If Nhom <,>, Space(3) Then

  Select Case Nhom

  Case "000"

  If I = 5 Then

  Chu = "âäöng" &, Space(1)

  Else

  Chu = Space(0)

  End If

  ,

  Case ".00"

  Chu = "chàôn"

  Case Else

  S1 = Left(Nhom, 1)

  S2 = Mid(Nhom, 2, 1)

  S3 = Right(Nhom, 1)

  Chu = Space(0)

  Hang(3) = Doc(I)

  ,

  For J = 1 To 3

  Dich = Space(0)

  S = Val(Mid(Nhom, J, 1))

  If S >, 0 Then

  Dich = Dem(S) &, Space(1) &, Hang(J) &, Space(1)

  End If

  ,

  Select Case J

  Case 2 And S = 1

  Dich = "mæåìi" &, Space(1)

  Case 3 And S = 0 And Nhom <,>, Space(2) &, "0"

  Dich = Hang(J) &, Space(1)

  Case 3 And S = 5 And S2 <,>, Space(1) And S2 <,>, "0"

  Dich = "l" &, Mid(Dich, 2)

  Case 2 And S = 0 And S3 <,>, "0"

  If (S1 >,= "1" And S1 <,= "9") Or (S1 = "0" And I = 4) Then

  Dich = "leí" &, Space(1)

  End If

  End Select

  ,

  Chu = Chu &, Dich

  Next J

  End Select

  Vitri = InStr(1, Chu, "mæåi mäüt", 1)

  If Vitri >, 0 Then Mid(Chu, Vitri, 9) = "mæåi mäút"

  KetQua = KetQua &, Chu

  End If

  Next I

  End If

  End If

  ,

  VND = UCase(Left(KetQua, 1)) &, Mid(KetQua, 2)

  ,

  End Function

  ,

  ,

  ,

  Public Function USD(WhatNumber)

  Dim ToRead, NumString, Group, Word As String

  Dim I, J As Byte, W, X, Y, Z As Double

  Dim FristColum, SecondColum, ReadMetho

  If WhatNumber = 0 Then

  ToRead = "None"

  Else

  If Abs(WhatNumber) >,= 1E+15 Then

  ToRead = "Too long number ???"

  Else

  FristColum = Array("None", "one", "two", "three", "four", "five", "six", "seven", "eight", "nine", "ten", "eleven", "twelve", "thirteen", "fourteen", "fifteen", "sixteen", "seventeen", "eightteen", "nineteen")

  SecondColum = Array("None", "None", "twenty", "thirty", "forty", "fifty", "sixty", "seventy", "eighty", "ninety")

  ReadMetho = Array("None", "trillion", "billion", "million", "thousand", "dollars", "cents")

  If WhatNumber <, 0 Then

  ToRead = "Minus" &, Space(1)

  Else

  ToRead = Space(0)

  End If

  ,

  NumString = Format(Abs(WhatNumber), "##############0.00")

  NumString = Right(Space(15) &, NumString, 18)

  ,

  For I = 1 To 6

  Group = Mid(NumString, I * 3 - 2, 3)

  If Group <,>, Space(3) Then

  Select Case Group

  Case "000"

  If I = 5 And Abs(WhatNumber) >, 1 Then

  Word = "dollars" &, Space(1)

  Else

  Word = Space(0)

  End If

  ,

  Case ".00"

  Word = "only"

  Case Else

  ,

  X = Val(Left(Group, 1))

  Y = Val(Mid(Group, 2, 1))

  Z = Val(Right(Group, 1))

  W = Val(Right(Group, 2))

  If X = 0 Then

  Word = Space(0)

  Else

  ,

  Word = FristColum(X) &, Space(1) &, "hundred" &, Space(1)

  If W >, 0 And W <, 21 Then

  Word = Word &, "and" &, Space(1)

  End If

  End If

  ,

  If I = 6 And Abs(WhatNumber) >, 1 Then

  Word = "and" &, Space(1) &, Word

  End If

  If W <, 20 And W >, 0 Then

  Word = Word &, FristColum(W) &, Space(1)

  Else

  If W >,= 20 Then

  Word = Word &, SecondColum(Y) &, Space(1)

  If Z >, 0 Then

  Word = Word &, FristColum(Z) &, Space(1)

  End If

  End If

  End If

  Word = Word &, ReadMetho(I) &, Space(1)

  End Select

  ToRead = ToRead &, Word

  End If

  Next I

  End If

  End If

  ,

  USD = UCase(Left(ToRead, 1)) &, Mid(ToRead, 2)

  ,

  End Function

  ,

  ,

  ,

  Public Function VND_US(WhatNumber)

  Dim ToRead, NumString, Group, Word As String

  Dim I, J As Byte, W, X, Y, Z As Double

  Dim FristColum, SecondColum, ReadMetho

  If WhatNumber = 0 Then

  ToRead = "None"

  Else

  If Abs(WhatNumber) >,= 1E+15 Then

  ToRead = "! Too long number ???"

  Else

  FristColum = Array("None", "one", "two", "three", "four", "five", "six", "seven", "eight", "nine", "ten", "eleven", "twelve", "thirteen", "fourteen", "fifteen", "sixteen", "seventeen", "eightteen", "nineteen")

  SecondColum = Array("None", "None", "twenty", "thirty", "forty", "fifty", "sixty", "seventy", "eighty", "ninety")

  ReadMetho = Array("None", "trillion", "billion", "million", "thousand", "Vietnamese dong", "xu")

  If WhatNumber <, 0 Then

  ToRead = "Minus" &, Space(1)

  Else

  ToRead = Space(0)

  End If

  NumString = Format(Abs(WhatNumber), "##############0.00")

  NumString = Right(Space(15) &, NumString, 18)

  For I = 1 To 6

  Group = Mid(NumString, I * 3 - 2, 3)

  If Group <,>, Space(3) Then

  Select Case Group

  Case "000"

  If I = 5 And Abs(WhatNumber) >, 1 Then

  Word = "Vietnamese dong" &, Space(1)

  Else

  Word = Space(0)

  End If

  Case ".00"

  Word = "only"

  Case Else

  X = Val(Left(Group, 1))

  Y = Val(Mid(Group, 2, 1))

  Z = Val(Right(Group, 1))

  W = Val(Right(Group, 2))

  If X = 0 Then

  Word = Space(0)

  Else

  Word = FristColum(X) &, Space(1) &, "hundred" &, Space(1)

  If W >, 0 And W <, 21 Then

  Word = Word &, "and" &, Space(1)

  End If

  End If

  If I = 6 And Abs(WhatNumber) >, 1 Then

  Word = "and" &, Space(1) &, Word

  End If

  If W <, 20 And W >, 0 Then

  Word = Word &, FristColum(W) &, Space(1)

  Else

  If W >,= 20 Then

  Word = Word &, SecondColum(Y) &, Space(1)

  If Z >, 0 Then

  Word = Word &, FristColum(Z) &, Space(1)

  End If

  End If

  End If

  Word = Word &, ReadMetho(I) &, Space(1)

  End Select

  ToRead = ToRead &, Word

  End If

  Next I

  End If

  End If

  VND_US = UCase(Left(ToRead, 1)) &, Mid(ToRead, 2)

  End Function

  ,

  Lưu Ý :

  - Tại ô A1 bạn có số 12345 cần chuyển thành chữ tại A2, hãy gõ vào A2 công thức =vnd(A1)

  - Để hiển thị tiếng việt bạn dùng Font : VNtimes new roman

  =vnd(): Trả về VND tiếng việt

  =usd(): Trả về USD tiếng anh

  =vnd_us(): Trả về VND tiếng anh

  Chúc bạn thành công!

  =============
  Nguồn :
  http://www.dost-dongnai.gov.vn/tvtraloi.asp?idd=20050909-101029

  Các bài viết liên quan tới Excel - Chuyển số thành chữ:

 2. ==><== - 22-09-2006 06:20 PM
  Trên PCWorld VN một thời đã có tranh cãi về vấn đề này, chưa tìm được giải pháp hoàn chỉnh đúng cho mọi trường hợp. Để xem lại cái đoạn code này thế nào nào.

 3. ut_etet - 23-09-2006 11:07 AM
  Mình copy and Paste vào và thấy sai be bét. Người Post đoạn mã này đã không check kĩ trước khi Post lên.

  @embe_2006: Sau này bạn Post mã nguồn thì nên check kĩ đã nhé. Post lên sai như vậy thì có ích gì đâu.

 4. CfowIII - 23-09-2006 04:28 PM
  Nguyên văn bởi ut_etet Xem Bài viết
  Mình copy and Paste vào và thấy sai be bét. Người Post đoạn mã này đã không check kĩ trước khi Post lên.

  @embe_2006: Sau này bạn Post mã nguồn thì nên check kĩ đã nhé. Post lên sai như vậy thì có ích gì đâu.
  Sorry vì đã chưa test do hôm đó ko cài excel nhưng bro thử làm tương tự với đoạn mã này dưới đây sẽ được thôi, vì lần này test rồi :

  Function Bangchu(so)
  Dim KQ, viet, dai, tung, i
  'Laøm troøn, bieán thaønh chuoãi ñeå ñöa vaøo bieán viet
  viet = Str(Round(so, 0))
  'ñoä daøi cuûa chuoãi ñaê bieán thaønh...
  dai = Len(viet)
  'Ñaùnh vaàn töøng con soá moät theo chieàu daøi cuûa chuoãi "soá"...
  For i = 1 To dai - 1
  tung = doc(Right(Left(viet, dai - i + 1), 1), i)
  KQ = tung + " " + KQ
  'Theâm tieâu ñeà haøng ngaøn trieäu tyû ñoái vôùi töøng nhoùm 3 con soá
  Select Case i
  Case 3
  If (i + 1) < dai Then
  KQ = "ngaøn " + KQ
  End If
  Case 6
  If (i + 1) < dai Then
  KQ = "trieäu " + KQ
  End If
  Case 9
  If (i + 1) < dai Then
  KQ = "tyû " + KQ
  End If
  Case 12
  If (i + 1) < dai Then
  KQ = "nghìn tæ " + KQ
  End If
  End Select
  Next
  ' Ñaët traïng thaùi neáu coù loãi thì boû qua.
  On Error Resume Next
  'Tieán haønh thay theá caùc cuïm töø ngang ngang thaønh töø ngöõ giao tieáp 'thoâng thöôøng. Thoâng qua haøm Replace.
  If Left(Trim(KQ), 3) = "moát" Then
  KQ = "Moät" + Mid(LTrim(KQ), 4, Len(KQ) - 4)
  End If
  KQ = KQ + " ñoàng chaün"
  KQ = Replace(KQ, " ", " ")
  KQ = Replace(KQ, "möôi möôi", "möôi")
  KQ = Replace(KQ, "möôøi möôi", "möôøi")
  KQ = Replace(KQ, "möôøi moát", "möôøi moät")
  KQ = Replace(KQ, " linh möôi", "")
  KQ = Replace(KQ, " linh ñoàng", "ñoàng")
  KQ = Replace(KQ, " khoâng traêm tyû", "")
  KQ = Replace(KQ, " khoâng traêm trieäu", "")
  KQ = Replace(KQ, " khoâng traêm ngaøn", "")
  KQ = Replace(KQ, " khoâng traêm ñoàng", " ñoàng")
  KQ = Replace(KQ, " traêm moát", " traêm moät")
  Bangchu = UCase(Left(KQ, 1)) + Mid(KQ, 2, Len(KQ) - 1)
  End Function
  'Haøm doc ñeå ñaùnh vaàn töøng con soá 1
  Function doc(s, i)
  Dim KQ
  Select Case s
  Case "0"
  If (i Mod 3) = 1 Then
  KQ = "möôi"
  ElseIf (i Mod 3) = 2 Then
  KQ = "linh"
  Else
  KQ = "khoâng"
  End If
  Case "1"
  If (i Mod 3) = 1 Then
  KQ = "moát"
  ElseIf (i Mod 3) = 2 Then
  KQ = "möôøi"
  Else
  KQ = "moät"
  End If
  Case "2"
  KQ = "hai"
  Case "3"
  KQ = "ba"
  Case "4"
  KQ = "boán"
  Case "5"
  KQ = "naêm"
  Case "6"
  KQ = "saùu"
  Case "7"
  KQ = "baûy"
  Case "8"
  KQ = "taùm"
  Case "9"
  KQ = "chín"
  End Select
  If ((i Mod 3) = 0) And (KQ <> "linh") Then
  KQ = KQ + " traêm"
  ElseIf (i Mod 3) = 2 And (KQ <> "möôi") Then
  KQ = KQ + " möôi"
  End If
  doc = KQ
  End Function

  testedxt6

  Dùng font Vni để hiển thị kết quả.

  Bài viết sưu tầm từ Echip

 5. needfull - 26-09-2006 04:16 PM
  Nguyên văn bởi embe_2006 Xem Bài viết
  Công thức chuyển số thành chữ trong Excel

  Bước 1:

  .......

  - Để hiển thị tiếng việt bạn dùng Font : VNtimes new roman

  =vnd(): Trả về VND tiếng việt

  =usd(): Trả về USD tiếng anh

  =vnd_us(): Trả về VND tiếng anh

  Chúc bạn thành công!
  Thực ra c.trình bạn sưu tầm rất được, chỉ mất công chỉnh tí là OK

  sorachudw9

  Public Function VND(BaoNhieu)

  Dim KetQua, SoTien, Nhom, Chu, Dich, S1, S2, S3 As String

  Dim i, J, Vitri As Byte, s As Double

  Dim Hang, doc, Dem

  If BaoNhieu = 0 Then

  KetQua = "Khäng âäöng"

  Else

  If Abs(BaoNhieu) >= 1E+15 Then

  KetQua = " Säú låïn quaï ???"

  Else

  If BaoNhieu < 0 Then

  KetQua = "Træì" & Space(1)

  Else

  KetQua = Space(0)

  End If


  SoTien = Format(Abs(BaoNhieu), "##############0.00")

  SoTien = Right(Space(15) & SoTien, 18)

  Hang = Array("None", "tràm", "mæåi", "gç âoï")

  doc = Array("None", "ngaìn tyí", "tyí", "triãûu", "ngaìn", "âäöng", "xu")

  Dem = Array("None", "mäüt", "hai", "ba", "bäún", "nàm", "saïu", "baíy", "taïm", "chên")


  For i = 1 To 6

  Nhom = Mid(SoTien, i * 3 - 2, 3)

  If Nhom <> Space(3) Then

  Select Case Nhom

  Case "000"

  If i = 5 Then

  Chu = "âäöng" & Space(1)

  Else

  Chu = Space(0)

  End If

  Case ".00"

  Chu = "chàôn"

  Case Else

  S1 = Left(Nhom, 1)

  S2 = Mid(Nhom, 2, 1)

  S3 = Right(Nhom, 1)

  Chu = Space(0)

  Hang(3) = doc(i)


  For J = 1 To 3

  Dich = Space(0)

  s = Val(Mid(Nhom, J, 1))

  If s > 0 Then

  Dich = Dem(s) & Space(1) & Hang(J) & Space(1)

  End If

  Select Case J

  Case 2 And s = 1

  Dich = "mæåìi" & Space(1)

  Case 3 And s = 0 And Nhom <> Space(2) & "0"

  Dich = Hang(J) & Space(1)

  Case 3 And s = 5 And S2 <> Space(1) And S2 <> "0"

  Dich = "l" & Mid(Dich, 2)

  Case 2 And s = 0 And S3 <> "0"

  If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And i = 4) Then

  Dich = "leí" & Space(1)

  End If

  End Select


  Chu = Chu & Dich

  Next J

  End Select

  Vitri = InStr(1, Chu, "mæåi mäüt", 1)

  If Vitri > 0 Then Mid(Chu, Vitri, 9) = "mæåi mäút"

  KetQua = KetQua & Chu

  End If

  Next i

  End If

  End If

  VND = UCase(Left(KetQua, 1)) & Mid(KetQua, 2)

  End Function


  Public Function USD(WhatNumber)

  Dim ToRead, NumString, Group, Word As String

  Dim i, J As Byte, W, X, Y, Z As Double

  Dim FristColum, SecondColum, ReadMetho

  If WhatNumber = 0 Then

  ToRead = "None"

  Else

  If Abs(WhatNumber) >= 1E+15 Then

  ToRead = "Too long number ???"

  Else

  FristColum = Array("None", "one", "two", "three", "four", "five", "six", "seven", "eight", "nine", "ten", "eleven", "twelve", "thirteen", "fourteen", "fifteen", "sixteen", "seventeen", "eightteen", "nineteen")

  SecondColum = Array("None", "None", "twenty", "thirty", "forty", "fifty", "sixty", "seventy", "eighty", "ninety")

  ReadMetho = Array("None", "trillion", "billion", "million", "thousand", "dollars", "cents")

  If WhatNumber < 0 Then

  ToRead = "Minus" & Space(1)

  Else

  ToRead = Space(0)

  End If


  NumString = Format(Abs(WhatNumber), "##############0.00")

  NumString = Right(Space(15) & NumString, 18)


  For i = 1 To 6

  Group = Mid(NumString, i * 3 - 2, 3)

  If Group <> Space(3) Then

  Select Case Group

  Case "000"

  If i = 5 And Abs(WhatNumber) > 1 Then

  Word = "dollars" & Space(1)

  Else

  Word = Space(0)

  End If


  Case ".00"

  Word = "only"

  Case Else


  X = Val(Left(Group, 1))

  Y = Val(Mid(Group, 2, 1))

  Z = Val(Right(Group, 1))

  W = Val(Right(Group, 2))

  If X = 0 Then

  Word = Space(0)

  Else


  Word = FristColum(X) & Space(1) & "hundred" & Space(1)

  If W > 0 And W < 21 Then

  Word = Word & "and" & Space(1)

  End If

  End If


  If i = 6 And Abs(WhatNumber) > 1 Then

  Word = "and" & Space(1) & Word

  End If

  If W < 20 And W > 0 Then

  Word = Word & FristColum(W) & Space(1)

  Else

  If W >= 20 Then

  Word = Word & SecondColum(Y) & Space(1)

  If Z > 0 Then

  Word = Word & FristColum(Z) & Space(1)

  End If

  End If

  End If

  Word = Word & ReadMetho(i) & Space(1)

  End Select

  ToRead = ToRead & Word

  End If

  Next i

  End If

  End If


  USD = UCase(Left(ToRead, 1)) & Mid(ToRead, 2)

  End Function  Public Function VND_US(WhatNumber)

  Dim ToRead, NumString, Group, Word As String

  Dim i, J As Byte, W, X, Y, Z As Double

  Dim FristColum, SecondColum, ReadMetho

  If WhatNumber = 0 Then

  ToRead = "None"

  Else

  If Abs(WhatNumber) >= 1E+15 Then

  ToRead = "! Too long number ???"

  Else

  FristColum = Array("None", "one", "two", "three", "four", "five", "six", "seven", "eight", "nine", "ten", "eleven", "twelve", "thirteen", "fourteen", "fifteen", "sixteen", "seventeen", "eightteen", "nineteen")

  SecondColum = Array("None", "None", "twenty", "thirty", "forty", "fifty", "sixty", "seventy", "eighty", "ninety")

  ReadMetho = Array("None", "trillion", "billion", "million", "thousand", "Vietnamese dong", "xu")

  If WhatNumber < 0 Then

  ToRead = "Minus" & Space(1)

  Else

  ToRead = Space(0)

  End If

  NumString = Format(Abs(WhatNumber), "##############0.00")

  NumString = Right(Space(15) & NumString, 18)

  For i = 1 To 6

  Group = Mid(NumString, i * 3 - 2, 3)

  If Group <> Space(3) Then

  Select Case Group

  Case "000"

  If i = 5 And Abs(WhatNumber) > 1 Then

  Word = "Vietnamese dong" & Space(1)

  Else

  Word = Space(0)

  End If

  Case ".00"

  Word = "only"

  Case Else

  X = Val(Left(Group, 1))

  Y = Val(Mid(Group, 2, 1))

  Z = Val(Right(Group, 1))

  W = Val(Right(Group, 2))

  If X = 0 Then

  Word = Space(0)

  Else

  Word = FristColum(X) & Space(1) & "hundred" & Space(1)

  If W > 0 And W < 21 Then

  Word = Word & "and" & Space(1)

  End If

  End If

  If i = 6 And Abs(WhatNumber) > 1 Then

  Word = "and" & Space(1) & Word

  End If

  If W < 20 And W > 0 Then

  Word = Word & FristColum(W) & Space(1)

  Else

  If W >= 20 Then

  Word = Word & SecondColum(Y) & Space(1)

  If Z > 0 Then

  Word = Word & FristColum(Z) & Space(1)

  End If

  End If

  End If

  Word = Word & ReadMetho(i) & Space(1)

  End Select

  ToRead = ToRead & Word

  End If

  Next i

  End If

  End If

  VND_US = UCase(Left(ToRead, 1)) & Mid(ToRead, 2)

  End Function
  Bạn copy lại module trên thay cho cái trước là được (Xem hình trên)

 6. ntcong - 19-02-2008 10:26 AM
  Khi chuyển sang font VNI thì hiển thị ra chowx tiếng Việt nhưng bị lỗi. Needful chỉnh sửa lại code để có thể dùng được font unicode nhé. Thanks.

 7. luongvandoc - 26-04-2010 03:20 PM
  cac bac oi giup toi voi , toi da keo ve roi nhung fon chu van k dung duoc , huong dan cach lam cho toi voi

 8. luongvandoc - 29-04-2010 11:34 AM
  Cach sửa lại code để có thể dùng được font unicode nhu the nao giup toi voi.

 9. huken83 - 02-05-2010 02:33 PM
  thủ thuật rất bổ ích để có kĩ năng thành thạo cần phải luyện nhiều
  thanks bác nhé

 10. huyle1989 - 18-01-2011 09:41 AM
  mình thì hay xài tiện ich tiếng việt
  http://www.mediafire.com/?zjmwogtzgot
  cái này xài rất ổn
  tác giả Phạm Kim Trung
  có vài tiện ích khác nữa cũng rất hay dùng đối với dân văn phòng.