Ko truy cậo được vào local disk từ My Computer

Đây là bài viết Ko truy cậo được vào local disk từ My Computer trong box Hệ Điều Hành Windows, một box của chuyên mục Hỏi đáp tin học; Chưa trả lời: Ko truy cậo được vào local disk từ My Computer Vào ổ E qua my computer bằng ...

kết quả từ 1 tới 5 trên 5
 1. oantaroan - 08-10-2007 02:01 PM
  Chưa trả lời: Ko truy cậo được vào local disk từ My Computer

  Vào ổ E qua my computer bằng double click hay right mouse đều không được - còn vào = các cách khác như gõ E:\ ở Address bar hay truy cập qua shortcut của các folder trong ổ E ... đều được. Ổ E không có autorun

  1 điều nữa là các ổ khác vẫn vào bình thường qua My Computer

  Mong các mem giúp đỡ

  Trân thành cảm ơn

  Các bài viết liên quan tới Ko truy cậo được vào local disk từ My Computer:

 2. hoclamit - 08-10-2007 09:10 PM
  Có thể máy của cậu bị nhiễm virus, sau đó được quét rồi nhưng chưa triệt để, vì vậy còn sót vài tập tin autorun, cậu hãy làm những bước sau để diệt tận gốc các file autorum còn sót nhé.
  Bắt đầu, mở chương trình notepad, chép khối lệnh sau vào:

  @echo off
  
  rem kill illegal process
  taskkill /im wsctf.exe /f
  taskkill /im explorer.exe /f
  taskkill /im sxs2.exe /f
  
  rem restart explorer shell
  start %systemroot%\explorer.exe
  
  rem delete virus files
  del /a /f "%systemroot%\system32\wsctf.exe"
  del /a /f "%systemroot%\system32\EXPLORER.EXE"
  
  rem fix registry
  reg delete "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v wsctf.exe /f
  reg delete "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v EXPLORER.EXE /f
  reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v Userinit /t REG_SZ /d "%systemroot%\system32\userinit.exe," /f
  
  rem disable disk autorun function
  reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v NoDriveTypeAutoRun /t REG_DWORD /d 255 /f
  
  
  
  @echo off
  
  ver|find "5.0"
  if ERRORLEVEL 1 goto xp2003
  
  rem for windows 2000
  tskill ctfmon.exe /f
  
  goto endtaskkill
  
  :xp2003
  rem kill process
  taskkill /im ctfmon.exe /fi "modules ne msutb.dll" /f
  
  :endtaskkill
  
  rem remove autorun.inf and recycled
  rem folder named "autorun.inf" will not be removed
  for %%x in (C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z) do (
    if exist %%x:\ (
      if not exist %%x:\autorun.inf\ del /a /f %%x:\autorun.inf
      if exist %%x:\recycler\ (
        rd /s /q %%x:\recycled\
      ) else (
        del /a /s /f /q %%x:\recycled\ctfmon.exe
        rd /s /q %%x:\recycled\recycled\
      )
    )
  )
  
  rem del ctfmon.exe
  del /a /f /q "%userprofile%\??????\??\??\ctfmon.exe"
  del /a /f /q "%userprofile%\Start Menu\Programs\Startup\ctfmon.exe"
  
  rem disable autorun function
  reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v NoDriveTypeAutoRun /t REG_DWORD /d 255 /f
  
  @echo off
  
  taskkill /im "algssl.exe" /fi "username ne system" /fi "username ne local service" /fi "username ne network service" /f
  taskkill /im "msfir80.exe" /fi "username ne system" /fi "username ne local service" /fi "username ne network service" /f
  taskkill /im "msime80.exe" /fi "username ne system" /fi "username ne local service" /fi "username ne network service" /f
  
  rem remove autorun.inf exe
  for %%x in (C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z) do (
    if exist %%x:\ (
      del /a /f %%x:\sal.xls.exe
      del /a /f %%x:\sxs2.exe
      del /a /f %%x:\sxs.exe
      del /a /f %%x:\autorun.inf
    )
  )
  
  rem remove other files
  del /a /f "%systemroot%\svchost.exe"
  del /a /f "%systemroot%\Session.exe"
  del /a /f "%systemroot%\BACKINF.TAB"
  del /a /f "%systemroot%\system32\SocksA.exe"
  del /a /f "%systemroot%\system32\FileKan.exe"
  del /a /f "%systemroot%\system32\algssl.exe"
  del /a /f "%systemroot%\system32\msfir80.exe"
  del /a /f "%systemroot%\system32\msime80.exe"
  
  rem fix registry
  reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL" /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 1 /f
  reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v ASocksrv /f
  
  rem disable autorun function
  reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v NoDriveTypeAutoRun /t REG_DWORD /d 255 /f
  
  @echo off
  
  taskkill /im "svchost.exe" /fi "username ne system" /fi "username ne local service" /fi "username ne network service" /f
  
  rem remove autorun.inf and tel.xls.exe
  rem folder named "autorun.inf" or "tel.xls.exe" will not be removed
  for %%x in (C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z) do (
    if exist %%x:\ (
      if not exist %%x:\tel.xls.exe\ del /a /f %%x:\tel.xls.exe
      if not exist %%x:\autorun.inf\ del /a /f %%x:\autorun.inf
    )
  )
  
  rem remove other files
  del /a /f /q "%systemroot%\svchost.exe"
  del /a /f /q "%systemroot%\Session.exe"
  del /a /f /q "%systemroot%\BACKINF.TAB"
  del /a /f /q "%systemroot%\system32\SocksA.exe"
  del /a /f /q "%systemroot%\system32\FileKan.exe"
  
  rem fix registry
  reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL" /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 1 /f
  reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v ASocksrv /f
  
  rem disable autorun function
  reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v NoDriveTypeAutoRun /t REG_DWORD /d 255 /f
  
  @echo on
  taskkill /im explorer.exe /f
  taskkill /im wscript.exe /f
  taskkill /im algsrvs.exe /f
  start reg DELETE HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v IMJPMIG8.2 /f
  start reg DELETE HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v MsServer /f
  start reg DELETE
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\Hidden
  \SHOWALL /v CheckedValue /f
  start reg add HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EXplorer\Advanced /v
  ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f
  start reg add
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\Hidden
  \SHOWALL /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 1 /f
  start reg import kill.reg
  del c:\autorun.* fun.xls.exe /f /q /as
  del %SYSTEMROOT%\system32\autorun.* msime82.exe algsrvs.exe fun.xls.exe msfun80.exe /f /q
  /as
  del %temp%\~DF8785.tmp ~DFD1D6.tmp ~DFA4C3 ~DFC86B.tmp /f /q /as
  del %systemroot%\ufdata2000.log
  del d:\autorun.* fun.xls.exe /f /q /as
  del e:\autorun.* fun.xls.exe /f /q /as
  del f:\autorun.* fun.xls.exe /f /q /as
  del g:\autorun.* fun.xls.exe /f /q /as
  del h:\autorun.* fun.xls.exe /f /q /as
  del i:\autorun.* fun.xls.exe /f /q /as
  del j:\autorun.* fun.xls.exe /f /q /as
  del k:\autorun.* fun.xls.exe /f /q /as
  del l:\autorun.* fun.xls.exe /f /q /as
  start explorer.exe
  Sau đó bạn chọn save as, lưu tên gì cũng được nhưng phải có đôi .bat hoặc .exe, hoặc đuôi nào cũng được miễn là file đó là file thực thi trong Win.
  Sau đó, cậu chạy nó, thế là xong.
  Nếu chưa hiểu cách làm thì hãy down file này về, mình đã làm sẵn, chỉ cần giải nén và chạy là xong: ( chỉ có 1KB, siêu nhẹ)
  [HIDE]http://www.mediafire.com/?3n7nm5ogzmg[/HIDE]

  Pass:
  www.free4vn.org
  P/S: Không phải chỉ có một cách làm, nhưng cách trên là đơn giản nhất.

 3. oantaroan - 08-10-2007 11:40 PM
  đã vào được - cảm ơn bạn

  (nhờ Mod Close Topic hộ - )

 4. thanhvuong12 - 08-11-2007 11:45 AM
  cảm ơn nhìu nha tui cũng bị vầy

 5. bibont - 29-11-2007 09:39 PM
  cám ơn bạn thật nhìu