Đây là tài liệu giới thiệu về các thành phần cơ bản của máy tính cũng như các khái niệm cơ bản khác.

Download
http://hutonline.net/Tai lieu/Cong nghe thong tin/Giao trinh tin hoc can ban.rar