Cuốn sách gồm các bài sau:

* Bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ Pascal và các ví dụ đơn giản.
* Bài 2: Các khái niệm cở bản của ngôn ngữ Pascal.
* Bài 3: Hằng số, biến số, biểu thức và câu lệnh trong Pascal.
* Bài 4: Các lệnh có cấu trúc trong ngôn ngữ Pascal.
* Bài 5: Dữ liệu kiểu vô hướng liệt kê và kiểu đoạn con.
* Bài 6: Kiểu tập hợp và kiểu mảng.
* Bài 7: Chương trình con: thủ tục và hàm.
* Bài 8: Kiểu xâu kí tự
* Bài 9: Dữ liệu kiểu bản ghi và kiểu tệp.
* Bài 10: Dữ liệu kiểu tệp.

Có kèm bài tập

[HIDE]
http://mihd.net/czm5hr (http://mihd.net/czm5hr)
[/HIDE]
Lastcheck by F4VN Bot: March 19, 2009, 7:46 am
f4vn bot