Tài liệu học CSS căn bản (rất chi tiết)

Đây là bài viết Tài liệu học CSS căn bản (rất chi tiết) trong box Tin Học, một box của chuyên mục Tủ sách Việt; Trong lĩnh vực xây dựng, chúng ta có trang trí nội thất; trong lĩnh vực thẩm mỹ - làm đẹp, ...

kết quả từ 1 tới 2 trên 2
 1. son8xvn - 07-01-2009 12:10 AM
  Trong lĩnh vực xây dựng, chúng ta có trang trí nội thất; trong lĩnh vực thẩm mỹ - làm đẹp, chúng ta có kỹ thuật make-up; còn trong lĩnh vực thiết kế web chúng ta có CSS. Đây chỉ là một định nghĩa giàu hình ảnh của Pearl thôi (nhưng cũng thực tế nhỉ (smile). Còn CSS (Cascading Style Sheets mà Pearl tạm dịch là tờ mẫu theo Style Sheets) là một ngôn ngữ quy định cách trình bày cho các tài liệu viết bằng HTML, XHTML, XML, SVG, hay UML,…

  Nội dung Trang
  Lời mở đầu .................................................. .............................. 6
  Bài 1: Giới thiệu .................................................. ...................... 8
  1.1. CSS là gì? .................................................. ....................................... 8
  1.2. Tại sao CSS? .................................................. ..................................8
  1.3. Học CSS cần những gì? .................................................. ................9
  Bài 2: Một số quy ước về cách viết CSS ................................... 10
  2.1. Cú pháp CSS .................................................. .................................10
  2.2. Đơn vị CSS .................................................. .................................... 13
  2.3. Vị trí đặt CSS .................................................. ................................. 14
  2.4. Sự ưu tiên .................................................. .......................................18
  Bài 3: Màu chữ và màu nền .................................................. .... 21
  3.1. Thuộc tính background-color .................................................. ......... 21
  3.2. Thuộc tính background-image .................................................. ....... 21
  3.3. Thuộc tính background-repeat .................................................. ....... 22
  3.4. Thuộc tính background-attachment ................................................. 23
  3.5. Thuộc tính background-position .................................................. .... 23
  Bài 4: Font chữ .................................................. ........................ 26
  4.1. Thuộc tính font-family .................................................. ................... 26
  4.2. Thuộc tính font-style .................................................. ...................... 27
  Trang 4
  Simple CSS Standard Edition WallPearl
  4.3. Thuộc tính font-variant .................................................. .................. 27
  4.4. Thuộc tính font-weight .................................................. .................. 28
  4.5. Thuộc tính font-size .................................................. ....................... 28
  Bài 5: Text .................................................. ............................... 30
  5.1. Thuộc tính color .................................................. ............................. 30
  5.2. Thuộc tính text-indent .................................................. .................... 30
  5.3. Thuộc tính text-align .................................................. ...................... 31
  5.4. Thuộc tính letter-spacing .................................................. ..............31
  5.5. Thuộc tính text-decoration .................................................. ............32
  5.6. Thuộc tính text-transform .................................................. ............. 32
  Bài 6: Pseudo-classes for Links ................................................ 33
  Bài 7: Class & id .................................................. ..................... 36
  7.1. Nhóm phần tử với class............................................. ....................... 36
  7.2. Nhận dạng phần tử với id .................................................. ............... 38
  Bài 8: Span & div .................................................. .................... 40
  8.1. Nhóm phần tử với <span> .................................................. .............40
  8.2. Nhóm phần tử với <div> .................................................. ................ 40
  Bài 9: Box Model .................................................. .................... 43
  Bài 10: Margin & padding .................................................. ...... 45
  10.1. Thuộc tính margin .................................................. ........................ 45
  10.2. Thuộc tính padding .................................................. ...................... 47
  Trang 5
  Simple CSS Standard Edition WallPearl
  Bài 11: Border .................................................. ......................... 48
  11.1. Thuộc tính border-width .................................................. .............. 48
  11.2. Thuộc tính border-color .................................................. ............... 48
  11.3. Thuộc tính border-style .................................................. ................ 48
  Bài 12: Height & width .................................................. ........... 50
  12.1. Thuộc tính width .................................................. .......................... 50
  12.2. Thuộc tính max-width .................................................. ..................50
  12.3. Thuộc tính min-width .................................................. .................. 50
  12.4. Thuộc tính height .................................................. ......................... 50
  12.5. Thuộc tính max-height .................................................. .................51
  12.6. Thuộc tính min-height .................................................. ..................51
  Bài 13: Float & clear .................................................. ............... 52
  13.1. Thuộc tính float .................................................. ............................ 52
  13.2. Thuộc tính clear .................................................. ........................... 53
  Bài 14: Position .................................................. ....................... 54
  14.1. Absolute position .................................................. ......................... 55
  14.2. Relative position .................................................. .......................... 56
  Bài 15: Layers .................................................. .......................... 57
  Bài 16: Web standard .................................................. .............59
  Phụ lục .................................................. ..................................... 60

  Download

   http://www.mediafire.com/?qonznmg0gzz 
  Lastcheck by F4VN Bot: March 20, 2009, 9:13 am
  f4vn bot

  Các bài viết liên quan tới Tài liệu học CSS căn bản (rất chi tiết):

 2. huumik - 27-09-2011 03:38 PM
  http://thongtinmo.com/showthread.php?60-T%EF%BF%BD-i-li%E1%BB%87u-CSS