đây là bài tập để các bạn luyên tập word
http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/3-2009/Ebooks/Bai_tap_thuc_hanh_Word.rar
link được lấy từ trang
www.3c.com.vn