TruyenTrang

Có 12 Trạng là Trạng Ăn, Trạng Bùng, Trạng Hầu (Mạc Đĩnh Chi), Trạng Trình (Nguyên Bỉnh Khiêm),Trạng Hiền, Trạng Ác.....

http://www.box.net/shared/5gavkhznr1