Cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

Đây là bài viết Cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash trong box USB/CD Bootable, một box của chuyên mục Hệ thống; USB Bootable 2. Cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash Thông thường, việc cài đặt Windows nói chung được ...

kết quả từ 1 tới 10 trên 10
 1. centos5f4vn - 29-04-2007 11:42 PM
  USB Bootable

  2. Cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash

  Thông thường, việc cài đặt Windows nói chung được thực hiện với đĩa CD bootable. Có thể tạo ổ USB bootable để cài đặt Windows XP. Việc tạo ổ USB bootale để cài đặt cũng rất thuận tiện vì có thể thêm driver cho card điều khiển ổ cứng (SATA, SCSI).

  Yêu cầu:

  • 1- BartPE (hoặc PEBuilder), tham khảo và download theo các link sau:
   info: http://nu2.nu/pebuilder/
   Download (3.2 MB) http://nu2.nu/download.php?sFile=pebuilder3110a.zip
   Tuy nhiên có thể phải thêm một số thông tin trong đó, nên download bản PEBuilder đã được chỉnh:
   download (14.6MB) http://www.mediamax.com/centos4/Hosted/recovery/peBuilder.rar
   Các phần được thêm vào so với bản PEBuilder gốc (version 3.1.10a):
   - Thêm folder srsp1 gồm 2 file setupldr.bin và ramdisk.sys được lấy từ bản Windows 2003 Service Pack 1)
   - Thêm folder SCSIAdapter trong drivers.
   - Thêm Ghost32.
   - Thêm Password Renew để thay đổi mật khẩu administrator của Windows.
  • 2- Đĩa cài đặt Windows XP có bao gồm Service Pack 2 (hoặc file iso, hoặc thư mục I386).
  • 3- Ổ USB Flash khoảng 1GB trở lên (phần boot PEBuilder khoảng 200MB, phần cài đặt Windows Xp từ 473MB (riêng thư mục i386) trở lên, phần cài đặt Windows XP có thể thay đổi khi thêm driver hoặc các chương trình khác).


  Các bước thực hiện:

  1- Unrar file peBuilder.rar
  Unrar file peBuilder.rar nói trên vào một thư mục trên ổ cứng, ví dụ D:\peBuilder.

  2- Chạy PEBuilder.exe
  Trong thư mục D:\peBuilder, chạy file pebuilder.exe, giao diện PEBuilder như Hình 1.

  pebuilder h01
  Hình 1: Giao diện PEBuilder

  - Hình 1, trong ô Source: (path to Windows installation file, gõ đường dẫn đến thư mục chứa phần cài đặt Windows XP (thư mục chứa folder I386) hoặc ổ đĩa CD cài Windows XP, trong ví dụ trên là ổ E.
  Có thể sử dụng file iso và dùng công cụ để mount file iso thành một ổ CD ảo.
  - Ô Output: để ngầm định là BartPE
  - Phần Media output, lựa chọn None (không cần chọn tạo file iso).
  Sau đó nhắp vào nút Plugins để kiểm tra các lựa chọn thêm phần mềm lên đĩa PEBuilder (xem hình 2).

  pebuilder h02
  Hình 2: PEBuilder Plugin

  Trên Hình 2 là các chương trình được plugin vào đĩa PEBuilder. Ở ví dụ này, trong file PEBuilder.rar, được thêm vào Ghost32, Sala Password Renew. Kiểm tra 3 plugin sau đã được enable chưa:
  - DcomLaunch Service (để chạy diskpart.exe (một công cụ phân chia partition của ổ cứng - chỉ dành Windows SP2)
  - Symantec Ghost
  - Sala Password Renew: thay đổi mật khẩu admin của Windows, có chức năng tạo một tài khoản có quyền admin.

  Chú ý: Có thể thêm nhiều plugin vào PEBuilder, việc đó sẽ được trình bầy trong một tài liệu khác.

  Sau khi chọn các Plugin như Hình 2, nhắp nút Close để quay lại Hình 1. Trên Hình 1, nhắp nút Build để bắt đầu tạo thư mục BartPE trong thư mục D:\PEBuilder. Quá trình tạo BartPE diễn ra trong khoảng 15-20 phút, được chi tiết ở Hình 3.

  pebuilder h03
  Hình 3: PEBuilder Finish

  Khi kết thúc quá trình tạo, cần chú ý đến các thông báo lỗi. Trong ví dụ trên, Hình 3, có thông báo không có lỗi, có 1 warning. Dùng các phím << hoặc >> để nhẩy đến vị trí các thông báo lỗi. Nếu có lỗi, cần kiểm tra kỹ các thông báo đó và chỉnh sửa. Nếu không có lỗi, nhắp nút Close quay trở lại Hình 1.
  Trên Hình 1, nhắp nút Exit để thoát khỏi chương trình PEBuilder.

  Sau bước 2 nói trên, trong thư mục D:\Pebuilder sẽ thêm một thư mục con là BartPE.

  Các bài viết liên quan tới Cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash:

 2. centos5f4vn - 30-04-2007 12:14 AM
  3- Sử dụng lệnh pe2usb để tạo ổ USB có thể boot được BartPE.
  Trong thư mục D:\PEBuilde có một file pe2usb.cmd. File này được sử dụng để tạo ổ USB Flash có thể khởi động được BartPE. Với ổ USB mới, sử dụng lệnh này kết hợp với tham số -f để format cả ổ USB. Giả sử ổ USB là ổ G, chạy chế độ command line của Windows, vào thư mục D:\PEBuilder, sau đó sử dụng lệnh sau:

  D:\pebuilder> pe2usb -f g:
  Sau khi chạy lệnh, sẽ được hỏi xác nhận. Gõ YES để xác nhận (việc dùng tham số -f sẽ format toàn bộ ổ G).

  BartPE USB Installer v1.0.1
  Copyright (c) 2005 Bart Lagerweij. All rights reserved.
  This program is free software. Use and/or distribute it under
  the terms of the Nu2 License.
  
  USB target drive set to "G:"
  Checking drive "G:"
  Checking files...
  
  *******************************************************************************
  Drive G: will be formatted!!! All data on drive will be erased!
  *******************************************************************************
  
  Type "YES" (uppercase) to continue:YES
  Sau khi xác nhận YES, chương trình pe2usb.cmd sẽ chạy scrip để tiến hành các công việc sau:
  - Format ổ G về định dạng FAT.
  - Cài đặt file boot sector là pe2usb.bin lên ổ G.
  - Copy file D:\pebuilder\srsp1\ramdisk.sys đến D:\pebuilder\BartPE\i386\system32\drivers
  - Copy file D:\pebuilder\srsp1\setupldr.bin đến G:\ntldr
  - Tạo file G:\bartpe.iso từ thư mục D:\pebuilde\BartPE
  (Xem chi tiết các thông báo bên dưới)

  Formating drive "G:"...
  The type of the file system is FAT.
  Verifying 999M
  Initializing the File Allocation Table (FAT)...
  Format complete.
  
  1,048,281,088 bytes total disk space.
  1,048,281,088 bytes available on disk.
  
      16,384 bytes in each allocation unit.
      63,982 allocation units available on disk.
  
        16 bits in each FAT entry.
  
  Volume Serial Number is ACBC-0ACC
  Installing bootsector from D:\pebuilder\pe2usb.bin on drive G:
  * Expert mode (-x)
  * Volume label set to "BartPE"
  Reading source boot sector from "D:\pebuilder\pe2usb.bin"
  Checking Boot sector information
  Reading target boot sector from "\\.\G:"
  Writing boot sector back to "\\.\G:"
  Checking bootsector from drive G:
  * Expert mode (-x)
  * Inspect mode (-i)
  Checking Boot sector information
  Boot sector type is "FAT"
  Signature=55AAh, OK
  Jump instruction=EB, OK
  Jump offset=3C, OK
  OEM ID="MSDOS5.0"
  Bytes per sector=512, OK
  Sectors per Cluster=32
  Reserved sectors=4
  Number of FATs=2, OK
  Root entries=512
  Media Descriptor=F8h
  Sectors per FAT=250
  Sectors per Track=63
  Number of Heads=255
  Hidden Sectors=32
  Large Sectors=2047968 (0.98GB)
  Physical Drive Number=00
  Reserved=00h
  Extended Boot Signature=29h, OK
  Volume Serial Number=ACBC0ACCh
  Volume Label="BartPE   "
  System ID="FAT16  "
  Boot sector looks OK!
  Copying D:\pebuilder\srsp1\ramdisk.sys to D:\pebuilder\BartPE\i386\sys
  tem32\drivers
      1 file(s) copied.
  Copying D:\pebuilder\srsp1\setupldr.bin to G:\ntldr
      1 file(s) copied.
  Copying H:\pebuilder3110a\BartPE\i386\ntdetect.com to G:\
      1 file(s) copied.
  Building G:\winnt.sif
  Generating ISO image G:\bartpe.iso
  Warning: Creating ISO-9660:1999 (version 2) filesystem.
  Warning: ISO-9660 filenames longer than 31 may cause buffer overflows in the OS.
  
  Size of boot image is 4 sectors -> No emulation
   6.20% done, estimate finish Sun Apr 29 17:20:42 2007
   12.37% done, estimate finish Sun Apr 29 17:20:50 2007
   18.55% done, estimate finish Sun Apr 29 17:20:58 2007
   24.73% done, estimate finish Sun Apr 29 17:21:02 2007
   30.93% done, estimate finish Sun Apr 29 17:21:01 2007
   37.10% done, estimate finish Sun Apr 29 17:21:01 2007
   43.29% done, estimate finish Sun Apr 29 17:20:58 2007
   49.46% done, estimate finish Sun Apr 29 17:20:58 2007
   55.65% done, estimate finish Sun Apr 29 17:21:00 2007
   61.84% done, estimate finish Sun Apr 29 17:21:00 2007
   68.02% done, estimate finish Sun Apr 29 17:21:00 2007
   74.19% done, estimate finish Sun Apr 29 17:21:01 2007
   80.38% done, estimate finish Sun Apr 29 17:21:01 2007
   86.55% done, estimate finish Sun Apr 29 17:21:02 2007
   92.74% done, estimate finish Sun Apr 29 17:21:03 2007
   98.92% done, estimate finish Sun Apr 29 17:21:03 2007
  Total translation table size: 2048
  Total rockridge attributes bytes: 0
  Total directory bytes: 106772
  Path table size(bytes): 1102
  80880 extents written (157 MB)
  
  Ready!
  
  ISO image size is 157MB
  *******************************************************************************
  You should be able to boot this on systems with at least 221MB of memory!
  *******************************************************************************
  
  Done (program will be closed)
  Press any key to continue . . .
  
  D:\pebuilder>
  Sau khi sử dụng lệnh pe2usb, trên ổ G sẽ có các file sau:
  - ntldr
  - ntdetect.com
  - bartpe.iso
  - winnt.sif

  4- Copy phần cài đặt Windows XP từ đĩa CD lên ổ G
  Bước này sử dụng Explorer để copy thư mục I386 từ đĩa CD cài đặt Windows XP lên ổ G. Khi đó ngoài các file nói trên, trên ổ G còn có thêm thư mục I386. Có thể copy các thư mục các trên ổ CD cài đặt Windows XP lên ổ G.

  Sau bước này, ta đã có đĩa USB bootable có thể sử dụng để cài đặt Windows XP.

  5- Sử dụng đĩa USB
  (Còn tiếp)

 3. Sát Thanh - 13-11-2007 08:59 AM
  Hic, Media Max không cho download trên 10MB, đợi sửa link hoài mà không thấy đâu hết!!!!
  Mod bao giờ ra tay đây?

 4. centos5f4vn - 13-11-2007 10:22 AM
  Đợi mình để mình up bản khác lên, vì còn test lại. Bản cũ mình không còn lưu.

  Nguyên văn bởi Sát Thanh Xem Bài viết
  Hic, Media Max không cho download trên 10MB, đợi sửa link hoài mà không thấy đâu hết!!!!
  Mod bao giờ ra tay đây?

 5. tung2003us - 30-01-2008 08:28 AM
  Up cho cái link die mod chưa thấy!

 6. chimdangbay - 18-04-2008 10:11 AM
  Bài hay quá nhưng chẳng thấy đầu mà cũng chẳng thấy cuối đâu cả bác ơi,chờ tiếp phần sau của bác đấy

 7. lqcuong - 07-05-2008 05:26 PM
  Sao mình làm như bạn hướng dẫn mà vẫn không khởi động được vậy

 8. ngvando - 08-05-2008 02:07 AM
  Cái này có đánh thành đĩa CD để cài được không bạn. Thanks.

 9. KaKaPaTo - 13-02-2009 03:24 PM
  Cái này có lưu lại trên HDD rồi khi cần thì copy vào USB dc ko nhỉ?
  chứ ko mua 1 cái USB mà lúc nào cũng giữ cái này thì nản quá.
  Trả lời dc ko bạn. Mình thấy bài này trên quantrimang.com ko biết bạn copy hay đã vọc cái này rồi.

 10. centos5f4vn - 13-02-2009 05:45 PM
  Cái này mình viết từ lâu rồi.
  Nó có thể copy sang HDD, sau đó tạo USB khởi động.

  Nguyên văn bởi KaKaPaTo Xem Bài viết
  Cái này có lưu lại trên HDD rồi khi cần thì copy vào USB dc ko nhỉ?
  chứ ko mua 1 cái USB mà lúc nào cũng giữ cái này thì nản quá.
  Trả lời dc ko bạn. Mình thấy bài này trên quantrimang.com ko biết bạn copy hay đã vọc cái này rồi.
  Tuy nhiên có thể dùng công cụ khác nhanh và hiệu quả hơn là WinSetupFromUSB:

  http://www.free4vn.org/f245/winsetupfromusb-tao-o-usb-khoi-dong-da-tinh-nang-63705/