C.trình có mặt tại Vietnam khoảng năm 1999 bắt đầu biết rộng rãi khoảng năm 2002, nổi đình nổi đám năm 2004. Hầu hết dân máy tính đều bỏ túi các CD này, hầu như các đĩa c.trình CD tràn lan trên kệ đĩa đều tích hợp c.trình này.

Do đâu mà đĩa này được biết đến rộng rãi vậy?
Trước hết, phải nói đến đó là tính phổ thông của nó. Tất cả mọi tầng lớp từ bình dân, chưa Pro đến Pro, siêu Pro đều có thể sử dụng CD này.
Thứ đến là tính hữu dụng, bởi nó là một tập hợp cực kỳ phong phú, đủ các chủng loại rất hữu dụng để bạn có thể s.dụng trong mọi trường hợp.
Tất nhiên mỗi người sẽ còn tìm được lý do riêng nữa về CD này

Bây giờ ta tìm hiểu thêm đôi chút về CD này. Hầu hết các c.trình tích hợp trong CD đều chạy trên nền DOS, nó được nén lại dưới các file đuôi .uha nằm trong thư mục \\BootCD và một số c.trình chạy trong Win tại \\BootCD\Wintools.

hirentf2

Đầu não của CD được đặt trong file boot 1.4Mb. Nếu bạn dùng c.trình ISO Image như: UltraISO, WinImage, PowerIso, ISOBuster... để trích xuất file boot này.

hiren2je4

Hay bạn dùng Total Commander PowerPack bạn có thể nhìn thấy ngay

hiren0hd3
hiren1oc2

Khi đã trích xuất ra, mở các file này,

hiren3wh3

bạn sẽ thấy như sau:

hiren4dd2

Mở các file được đánh dấu trên ta sẽ học hỏi được rất nhiều
AutoExec.bat:
@echo off
set path=
set ramd=R
set keyboard=US
IF %config%==DOCMEM goto %config%
IF %config%==GM goto %config%
IF %config%==MEMTEST goto %config%
IF %config%==NORAM goto finish
IF %config%==DOSNOCD startup all nocd
IF %config%==NETWORK startup all nm
IF %config%==PC startup all nm
IF %config%==USB startup all usb
IF %config%==GHOSTUSB startup all usb
IF %config%==SCSI startup all scsi
IF %config%==GHOSTSC startup all scsi
startup all
:all
IF %_cd%'==no' goto finish
if not exist %ramd%:\uharcd.exe copy %cdrom%\bootcd\uharcd.exe %ramd%:\>nul
IF %config%==GHOSTUSB call ghost
IF %config%==GHOSTSC call ghost
IF %config%==NETWORK %config% x
IF %config%==PC call %config%
IF %config%==PQPM call %config%
IF %config%==ADDS call %config%
IF %config%==DOSNOSMT set ns=1
IF %config%==PM call %config%
IF %config%==PART call %config%
IF %config%==PRESIZER call %config%
IF %config%==SFDISK call %config%
IF %config%==SPFDISK call %config%
IF %config%==XFDISK call %config%
IF %config%==GDISK call %config%
IF %config%==PQDI call %config%
IF %config%==GHOST call %config%
IF %config%==ATIS call %config%
IF %config%==SAVEPART call %config%
IF %config%==COPYR call %config%
IF %config%==FPROT call %config%
IF %config%==MCAFEE call %config%
IF %config%==NAV call %config%
IF %config%==CHANGEPW %config%
IF %config%==APR call %config%
IF %config%==APC call %config%
IF %config%==UNERASER call %config%
IF %config%==WDC call %config%
IF %config%==DM call %config%
IF %config%==SPINRITE call %config%
IF %config%==SPEEDSYS %config%
IF %config%==SA call %config%
IF %config%==NSSI call %config%
IF %config%==DOSNOEMM set ns=1
IF %config%==AIDA goto %config%
IF %config%==HWINFO goto %config%
IF %config%==ASTRA call %config%
IF %config%==PCCONFIG call %config%
IF %config%==HDDREG call %config%
IF %config%==SYSCHK call %config%
IF %config%==PCCHECK call %config%
IF %config%==TS call %config%
IF %config%==PCDOCTOR %config%
IF %config%==PCI call %config%
IF %config%==TEST call %config%
IF %config%==TESTHDD call %config%
IF %config%==ESTEST %config%
IF %config%==NDD call %config%
IF %config%==NDE call %config%
IF %config%==MBRTOOL call %config%
IF %config%==BM call %config%
IF %config%==MBRWORK call %config%
IF %config%==DISKMAN4 call %config%
IF %config%==BOOTFIX call %config%
IF %config%==BOOTSV call %config%
IF %config%==BOOTPART call %config%
IF %config%==PTD call %config%
IF %config%==SBMINST call %config%
IF %config%==MBRWIZD call %config%
IF %config%==CMOSPWD call %config%
IF %config%==CMOS call %config%
IF %config%==CMOSPWC call %config%
IF %config%==IBIOS call %config%
IF %config%==BIOS call %config%
IF %config%==CPUID call %config%
IF %config%==CTIA call %config%
IF %config%==UNIFLASH call %config%
IF %config%==KILLCMOS call %config%
IF %config%==MHDD call %config%
IF %config%==VICTORIA call %config%
IF %config%==ATAPWD call %config%
IF %config%==HDDTOOLS call %config% %V%
IF %config%==PV call PICTVIEW
IF %config%==QV call %config%
IF %config%==DP call %config%
IF %config%==MTL call %config%
IF %config%==MPLAY call %config%
IF %config%==COM1 call cab mix
IF %config%==LPT1 call cab mix
IF %config%==COM1 loadsys /ss /od interlnk.exe /drives:5 /com1 /noprinter
IF %config%==LPT1 loadsys /ss /od interlnk.exe /drives:5 /lpt1 /noprinter
IF %config%==SMARTUDM call %config%
IF %config%==KILLDISK call %config%
IF %config%==HDAT2 call %config%
IF %config%==REGVIEW call %config%
IF %config%==REHIVE call %config%
IF %config%==GHSTWALK call %config%
wbat fill (+cyan on black)
if %ns%1==11 goto nosmart
echo Loading SmartDrv
smartdrv>nul
:nosmart
set ns=
IF %config%==MINI98 %config%
if exist %ramd%:\fdisk.exe goto notools
copy %cdrom%\bootcd\tools.uha %ramd%:\ >nul
uharcd x -y+ -t%ramd%:\ %ramd%:\tools.uha
del %RAMD%:\tools.uha >nul
:notools
IF %config%==ER call %config%
IF %config%==TESTDISK call %config%
IF %config%==PHOTOREC call %config%
IF %config%==LOST_FND call %config%
IF %config%==DOSBURN %config%
IF %config%==LL call LL5
IF %config%==DOSNAV call %config%
IF %config%==FM call %config%
IF %config%==FW call %config%
IF %config%==DCC call DosCC
IF %config%==VC call %config%
IF %config%==FX call %config%
IF %config%==ODA call %config%
IF %config%==NTFS call %config%
IF %config%==NTFS4DOS call %config%
IF %config%==PMOUNT %config%
IF %config%==NTFSDOSR call %config%
IF %config%==EDITBINI call %config%
IF %config%==NTPWD call %config%
IF %config%==WIN311 %config%
IF %cmd%1==YES1 goto end
goto finish
:docmem
set _cd=no
mouse
%config%
goto info
:gm
set _cd=no
%config% /q
goto info
:memtest
set _cd=no
cls
memtest
goto info
:aida
call cab %config%
call loadcd u
aida
:loadcddr
wbat box " ^ Load CDROM Driver ? ^ ",Yes,No #1,2
if errorlevel 1 if not errorlevel 2 call loadcd
goto finish
:hwinfo
call cab %config%
call loadcd u
%config%
goto loadcddr

:finish
if %cdrom%'==B:' goto nocd
IF not exist %cdrom%\BootCD\pqpm.uha goto nocd
echo %cdrom% CDROM Drive
goto ramd
:nocd
set _cd=no
if exist %ramd%:\nul goto ramd
goto info
:ramd
%ramd%nul
wbat fill (+cyan on black)
echo %ramd%: Ram Drive
:info
echo B: Floppy Drive
echo ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍ»
echo º Hiren's BootCD 8.5 º
echo º For information about this bootcd please visit º
echo º http://www.thanki.tk OR http://www.hiren.info º
echo º Please email feedback to: thankihiren(a)hotmail.com º
echo ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Íͼ
:end
IF %_cd%'==no' goto x
echo Type M for Menu

IF not %cmd%1==YES1 cd\ >nul
set cmd=
Còn tiếp...