Nhấn cùng lúc 3 phím [Ctrl] + [Shift] + [C] để mở cửa sổ cheat code

Kết quả __ Mã
------------------------------------------------------------------
cho thấy tất cả các mã ăn gian __ help
cho 1,000 Simoleons __ Kaching
cho 50,000 Simoleons __ Motherlode
tự do di chuyển đồ vậy __ moveObjects [on or off]
Đưa Sim trở về trạng thái an toàn và bình thường về nhà __ resetSim [Tên của Sim (đủ họ tên)]
Hiện ra một câu chuyện cười ngẫu nhiên trên cửa cheatcode __ jokePlease
Thoát game __ quit