Tut này mình làm lại theo cách của mình ( Tut học từ tut vẽ chữ lửa ).Thấy mọi người ít viết tut quả nên mình làm cái để cổ vũ tinh thân khích lệ anh em viết tut. Tut nào có người làm rồi mình làm lại có sao đâu nhỉ hì hì
Bước 1. Chọn một bức ảnh
1orignal
Mình thích Popype lấy luôn
Bước 2 : nhân đôi ảnh Popype lên : Layer\ Dublicate layer -> Mình đặt tên là Popype2
Bước 3 : Chọn popype2 để thao tác. Edit\Free transform ( hoặc crt + T để phóng lớn popype2 lên một ít
2layerverdoppeln
Bước 4 : tắt cái mắt của popype gốc đi để dễ kiểm xoát hiệu ứng của popype2 .
Sau đó chọn Image\Adjustments\ các hiệu ứng càn chỉnh : Black & White , Brightness and Contrast und Hue Saturation
Kết quả là
Người lửa
Bước 5 : Chọn Filter\Blur\Gaussian Blur
4Filter
Sau đó ta có kết quả như sau ( nhớ chọn lại con mắt của popype1 để xém kết quả . Nếu thấy chưa vùa ý thì cho cái hình popype2 to lên chút cho vừa
Người lửa
Quay trở lại với popype2
Chọn Smudge Tool để tạo vài hiệu ứng lửa cho nó đẹp mắt
Người lửa
Người lửa
Bước 6 Nếu thích thì vẽ cái hiệu ứng này thêm
Layer\ New Layer ->chọn Polygona lasso Tool
Người lửa
Bước 7 :
Tạo hiệu ứng màu lửa
Image \Adjustments\ Heu and Saturation ( Colorize aussuchen )
Ta có kết quả
Người lửa ketqua 5

Người lửa