Chưa trả lời: 202 Things You Can Buy and Sell for Big Profits

có ai có quyển "202 Things You Can Buy and Sell for Big Profits" không? share với Cám ơn.