Dành cho những ai muốn nghiên cứu về Tài chính và Kế toán, khỏi phải đi học MBA 1-2 năm.
http://www.saigontre.com/FDFiles/MBAinFinanceandAccounting.pdf