File: *.prc
Ai yêu thích và muốn giỏi hoá hữu cơ thì vào đây.
http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/7-2009/ebooks/19_Phuong%20Phap%20Giai%20Bai%20Tap%20Hoa%20Hoc%20Huu%20Co.rar
link được lấy từ trang
www.3c.com.vn