Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
Khoa Thương Mại
Bộ môn kinh tế và kinh doanh thương mại
Chủ biên: PGS.TS Hoàng Minh Đường - PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc
NXB Lao Động Xã Hội
Tập 1:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kinh doanh, thương mại trong cơ chế thị trường
Chương 2: Quản trị doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế Việt Nam
Chương 3: Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
Chương 4: Tổ chức bộ máy của các doanh nghiệp thương mại
Chương 5: Chiến lược và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
Chương 6: Thị trường và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại
Chương 7: Tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại
Chương 8: Dự trữ hàng hóa và quản trị hàng tồn kho ở doanh nghiệp thương mại
http://www.mediafire.com/file/dyyno5zznzy/Giao_trinh_quan_tri_thuong_mai_1.rar
Chương 9: Bán hàng và quản trị bán hàng
Tập 2:
Chương 10: Dịch vụ khách hàng ở doanh nghiệp thương mại
Chương 11: Quản trị marketing của doanh nghiệp thương mại
Chương 12: Xúc tiến thương mại trong hoạt động kinh doanh thương mại
Chương 13: Quản trị nhân sự ở doanh nghiệp thương mại
Chương 14: Quản trị vốn kinh doanh ở doanh nghiệp thương mại
Chương 15: Quản trị chi phí kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
Chương 16: Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp thương mại
Chương 17: Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp thương mại
http://www.mediafire.com/file/y3l5zwimhlz/Giao_trinh_quan_tri_thuong_mai_2.rar