Truyện cười
Phần I
http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/2-2009/Ebooks/truyencuoidangian01.pdf
Phần II
http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/2-2009/Ebooks/truyencuoidangian02.pdf