Tác Giả: Trường Phổ
Truyện ma
File: pdf
lấy từ trang
www.3c.com.vn
http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/2-2009/Ebooks/Bi%20an%20trong%20khach%20san.rar